ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการให้บริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน

 16 กันยายน 2557

งานคืนความสุขสู่สังคมไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานคืนความสุขสู่สังคมไทยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์กลุ่มชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สร้างความรัก ความสามัคคี และการเอื้ออาทรต่อกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

กิจกรรมภายในงานมีมากมาย อาทิเช่น การแสดง(เต้น รำ เล่านิทาน) ฟังเพลงจากศิลปินตัวจริงเสียงจริง ติ๊ก ชีโร่ การแสดงดนตรีวงน้ำต้นแบนด์จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ การแสดงศิลปะมวยไทยระดับชกเวทีเมืองกรุง 8 คู่ 8 รายการ และชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ


 22 สิงหาคม 2557

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน(โรงยิม) เวลา 16.00 น. ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานให้แก่ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งเป็นประธานในพิธีฯ โดยประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับชุมชน จำนวน 24 ชุมชนและมอบโล่แม่ดีเด่น ระดับเขต จำนวน 3 เขต หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะจากประธานชุมชน/ตัวแทนกลุ่มต่างๆและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันในเวลา 18.00 น. ทุกคน


 14 สิงหาคม 2557

คณะผู้บริหารออกพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 5 - 7 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 11 

 ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาที่จะลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ ในงวดที่ 11 นี้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ก็ได้ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการทุกหมู่บ้าน เพื่อพูดคุย ถามไถ่ความเป็นอยู่ปัจจุบัน ผู้สูงอายุ ผู้พิการต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจ ที่ได้พบปะคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหารได้มอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุจะได้รับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับเบี้ยยังชีพต่างแสดงความยินดีไปตามๆกัน เพราะเบี้ยยังชีพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นที่เพิ่งจะได้รับและยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย


 06 สิงหาคม 2557

การร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง ได้ตกลงร่วมกันในการใช้เครื่องมือหรือกลไก/วิธีการขับเคลื่อนในการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน   ภายในงานจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้นำวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าจากชาวเขาประยุกต์ตำบลช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดบูธ โดยมีผู้สนใจมากมาย


 04 สิงหาคม 2557

"หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสก่อนวัยเรียน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ก่อนวัยเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรัก(ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง โดยฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่แตง 
 30 กรกฎาคม 2557

งานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวลานนา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมจัดงานวันรณรงค์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นายวินัย ชมภูแก้ว ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ คนกล่าวรายงาน และนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับประธานคือ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว แขกที่ให้เกียรติในการร่วมงานได้แก่ พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูล ผกก.สภ.แม่แตง ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามโครงการด้านข้าวจัดงานวันรณรงค์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวภายใต้หมู่บ้านวัฒนธรรมข้าวแบบล้านนา เพื่อสืบสานประเพณีข้าวดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
 30 กรกฎาคม 2557

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมถวายเทียนพรรษา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคือ การถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ จำนวน 15 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้มิติทางศาสนาไปยังประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนให้เกิดความรัก ความผูกพัน เป็น”สังคมคุณธรรม”
 30 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 20 คน เพื่อรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นต้นแบบและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยนางปทิตตา ไมรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมด้วยคณะครูศูนย์เด็กปฐมวัย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


 24 กรกฎาคม 2557

พิธีเปิดประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ


 24 กรกฎาคม 2557

[1][2][3][4][5][6][7][8]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th