ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการปล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดภายในพื้นที่
29 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย ท่านจรัส ไชยยานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก

09 มิถุนายน 2559

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559  เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ ด้วยจิตคารวะ ครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ วิชาความรู้ นำนักเรียนสู่โลกกว้างอย่างมั่นคงและก้าวหน้า  เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ที่เป็นผู้เสียสละตน สร้างเด็กน้อยให้เติบใหญ่ เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีของสังคม และประเทศชาติ
09 มิถุนายน 2559

ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน     และบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกนขึ้น เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น ใส่ขันดอก บูชาเสาหลักเมือง อินทขิลเมืองแกน พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ไหว้สาบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน   สรงน้ำปิดทองพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน(พระเจ้าฝนแสนห่า) ใส่บาตรพระประจำวันเกิด ใส่บาตรบูชาคุณ ๑๐๘ บาตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนและผู้สูงอายุ ชมการแสดงต่างๆ ของเยาวชน และกลุ่มแม่บ้านของแต่ละชุมชน มหรสพสมโภช ฯลฯ ซึ่งประเพณีใส่ขันดอกได้จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน นำโดยท่านนายกจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเมืองแกนร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้ขึ้น


08 มิถุนายน 2559

เริ่มแล้วงานบุญชองชาวเมืองแกน "บุญป๋าเวณี เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใสขันดอกปู่ชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน พร้อมสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกนอันเป็นที่เคารพและศูนย์รวมจิตใจอขงคนเมืองแกน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 มิถุนายน 2559 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมือง กราบสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ ใส่บาตร 108 ใส่บาตรพระประจำวันเกิด และชมการแสดงจากชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองแกน รวมทั้งการประกวดร้องเพลงทั้งประชาชนและผู้สูงอายุ พบกับมหรสพสมโภสต่าง ๆ มากมาย
03 มิถุนายน 2559

     ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่  ได้คัดเลือกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่ประชาชนเพื่อจัดทำเครือข่ายภาคพลเมืองต่อไป โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในการเปิดการประชุม  มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 80 คน  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

24 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่านจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และวัดบ้านเด่นสะหรี่ศรีเมืองแกน
19 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภท เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ทำเหรียญโปรยทาน เทศกาลงานบุญต่างๆ สำหรับผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ พมจ. และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย คุณภาสวรรณ สุขสัวสดิ์ เจ้าของเวปเพจ ริบบอนอาร์ท การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์ และสนุกสนานจากการฝึกภาคปฏิบัติการทำเหรียญโปรยทานด้วย

18 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเมืองแกน คัพ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสและพื้นที่ในการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทกีฬาสากล จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, วอลเล่ย์บอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง และตะกร้อ ซึ่งทำการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 และในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาสากลทุกประเภท รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้ง กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน พ่อบ้าน อสม. และผู้สูงอายุ จำนวน 16 หมู่บ้าน รวมทั้งมีการประกวด ขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการแข่งขันกีฬา เมืองแกน คัพ ในครั้งนี้ด้วย

10 พฤษภาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมดำหัว ขอพรพระเถระ เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต 1 เขต 2 ณ วัดบ้างปง วัดวังแดง และเจ้าคณะตำบลช่อแล ณ วัดช่อแลพระงาม เพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 และเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านเจ้าคณะตำบลทั้ง 3  เขตด้วย

19 เมษายน 2559

เมื่อวันที่18เมษายน 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

18 เมษายน 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะช่างฟ้อนเล็บเมืองแกน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา  พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมใจกันร่วมตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 199 รูป ตามโครงการบรรพชาสามฌรภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธี เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ได้เป็นพุทธมามกะอย่างแท้จริง และเพื่อสืบสานอริยประเพณีทำนุบำรุงฟื้นฟูศาสนา เพื่อฉลองครบรอบ อ.แม่แตง 109 ปี ฉลองนครเชียงใหม่ 720 ปี และฉลองปี๋ใหม่เมือง 2559


10 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาล ประจำปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปี 2560-2562 ณ อาคารศนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
07 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 8 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 55 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  26  คน รวม 81 คน เมื่อเร็วๆ นี้


 

28 มีนาคม 2559

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1