ประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่25 ธ.ค. 56-3 ม.ค. 57 ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล(หลักเมือง)
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 ได้จัดพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล(หลักเมือง)เมืองแกน ซึ่งการก่อตั้งในครังนี้ได้รับการสมทบทุนสร้างศาลหลักเมืองจากประชาชน พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน และพิธีรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ชาวเมืองแกนเป็นการแสดงความเคารพด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทังรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และยังเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน
 17 เมษายน 2557

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา รับรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทอง" (รางวัลนักปกครองดีเด่นแห่งปี)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง ในด้านการนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี โดยมีนายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นผู้แทนรับรางวัล ประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประทานมอบ
 08 เมษายน 2557

กิจกรรม "วันบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดพิธิมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 ได้รับเกียรติจากนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นประธานเปิดพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิต
 31 มีนาคม 2557

ขบวนแห่ศาลหลักเมือง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายสงวน แก้วตาติ๊บและนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและชาวเมืองแกน ร่วมใจเดินขบวนแห่ศาลหลักเมืองไปรอบพื้นที่เมืองแกน โดยจัดตั้งไว้ตามวัดของหมู่บ้านไปแต่ละวัน เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา และจะได้อัญเชิญเสาหลักเมืองไว้ ณ บริเวณที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2557
 08 เมษายน 2557

น้อมรำลึก
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ "พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116" ขึ้นเป็นแห่งแรก และได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้น และทางเทศบาลได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"ขึ้นด้วย
 18 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โดยศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงานบริการและกิจกรรมที่จัดภายในศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคเหนือ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้นางราณี เนตรน้อย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้คำบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสายใยรักและนำเยี่ยมชมศูนย์สายใยรักฯ
 06 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลโป้ง
นางสาวปนัดดา บัวศิริ รักษาการณ์หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 350 คน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 01 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
นายชาตรี กันทวี รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม และเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 28 กุมภาพันธ์ 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลรัตนบุรี
นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาล และ นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลรัตนบุรี จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 25 กุมภาพันธ์ 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
นายชาตรี กันทวี รองปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างเครือข่ายและน่าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกลไกลในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีผู้ศึกษาดูงานจำนวน 100 คน
 24 กุมภาพันธ์ 2557

[1][2][3][4][5]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th