ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตาตามโครงการคัดกรองโรคต้อกระจกและปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. ประชาชนทั่วไป และมอบวัสดุปรับปรุงห้องน้ำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 3 เขต ทุกๆหมู่บ้าน


 06 พฤศจิกายน 2557

ทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 - 12.00น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ทำบุญสืบชะตาหลวงอาคารสำนักงานและบริเวณเขตพื้นที่เทศบาล รับบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการทำงานที่ดี


 10 ตุลาคม 2557

ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00น. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ ถนนคันคลอง ช่อแล-สันป่าสัก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ทุกคนจะได้รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานให้แก่กัน และได้ความร่มรื่นกลับมาในอนาคต  

 01 ตุลาคม 2557

โครงการ"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ร่วมดำเนินงานและสนับสนุนโครงการ "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 และได้คัดเลือกหมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านนำร่อง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมหมู่บ้านศีล 5


 15 กันยายน 2557

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการให้บริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน

 16 กันยายน 2557

งานคืนความสุขสู่สังคมไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานคืนความสุขสู่สังคมไทยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์กลุ่มชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สร้างความรัก ความสามัคคี และการเอื้ออาทรต่อกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

กิจกรรมภายในงานมีมากมาย อาทิเช่น การแสดง(เต้น รำ เล่านิทาน) ฟังเพลงจากศิลปินตัวจริงเสียงจริง ติ๊ก ชีโร่ การแสดงดนตรีวงน้ำต้นแบนด์จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ การแสดงศิลปะมวยไทยระดับชกเวทีเมืองกรุง 8 คู่ 8 รายการ และชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ


 22 สิงหาคม 2557

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน(โรงยิม) เวลา 16.00 น. ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานให้แก่ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งเป็นประธานในพิธีฯ โดยประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับชุมชน จำนวน 24 ชุมชนและมอบโล่แม่ดีเด่น ระดับเขต จำนวน 3 เขต หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะจากประธานชุมชน/ตัวแทนกลุ่มต่างๆและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันในเวลา 18.00 น. ทุกคน


 14 สิงหาคม 2557

คณะผู้บริหารออกพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 5 - 7 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 11 

 ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาที่จะลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ ในงวดที่ 11 นี้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ก็ได้ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการทุกหมู่บ้าน เพื่อพูดคุย ถามไถ่ความเป็นอยู่ปัจจุบัน ผู้สูงอายุ ผู้พิการต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจ ที่ได้พบปะคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหารได้มอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุจะได้รับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับเบี้ยยังชีพต่างแสดงความยินดีไปตามๆกัน เพราะเบี้ยยังชีพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นที่เพิ่งจะได้รับและยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย


 06 สิงหาคม 2557

การร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง ได้ตกลงร่วมกันในการใช้เครื่องมือหรือกลไก/วิธีการขับเคลื่อนในการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน   ภายในงานจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้นำวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าจากชาวเขาประยุกต์ตำบลช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดบูธ โดยมีผู้สนใจมากมาย


 04 สิงหาคม 2557

"หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสก่อนวัยเรียน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ก่อนวัยเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรัก(ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง โดยฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่แตง 
 30 กรกฎาคม 2557

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th