ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมดำหัว ขอพรพระเถระ เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต 1 เขต 2 ณ วัดบ้างปง วัดวังแดง และเจ้าคณะตำบลช่อแล ณ วัดช่อแลพระงาม เพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 และเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านเจ้าคณะตำบลทั้ง 3  เขตด้วย

19 เมษายน 2559

เมื่อวันที่18เมษายน 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

18 เมษายน 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะช่างฟ้อนเล็บเมืองแกน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา  พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมใจกันร่วมตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 199 รูป ตามโครงการบรรพชาสามฌรภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธี เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ได้เป็นพุทธมามกะอย่างแท้จริง และเพื่อสืบสานอริยประเพณีทำนุบำรุงฟื้นฟูศาสนา เพื่อฉลองครบรอบ อ.แม่แตง 109 ปี ฉลองนครเชียงใหม่ 720 ปี และฉลองปี๋ใหม่เมือง 2559


10 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาล ประจำปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปี 2560-2562 ณ อาคารศนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
07 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 8 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 55 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  26  คน รวม 81 คน เมื่อเร็วๆ นี้


 

28 มีนาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อการประหยัดน้ำ ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลอินทขิล  ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

14 มีนาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจัดการฝึกอบรม “ค่ายการอ่าน” แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 100 คน โดยมีท่านนายกเทศมนตรีฯ นายจรัส  ไชยยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง

14 มีนาคม 2559

นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา รับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต รับใบประกาศเกียรติคุณผู้นำท้องถิ่นดีเด่น 3 ปีซ้อน ประจำปี 2559 ผู้นำองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ประชาชน สาธารณประโยชน์ สังคม ประเทศชาติ และใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3 ปีซ้อน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 16 สำนักงานเทศบาเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา เมื่อเร็วๆ นี้
29 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง จำนวน 70 ท่าน ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

10 กุมภาพันธ์ 2559

กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสุขภาพแก่เด็ก ๆ หลากหลายกิจกรรม

10 กุมภาพันธ์ 2559

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายจรัส ไชยยา เป็นตัวแทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559

เมืื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่านเรศวรมหาราช"
28 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้มาทำสกรุ๊ปข่าว งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 โดยมีนักข่าวจาก NBTทำการสัมภาษณ์ข้อมูล งานหนาวนี้ที่เมืองแกนฯ จากนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

16 ธันวาคม 2558

ประชุมกาดหมั่วคัวแลง งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 เป็นการประชุมใหญ่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวเมืองแกนได้ทำความเข้าใจในการตั้งร้านขายของในครั้งนี้ โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ทำความเข้าใจ ข้อตกลง และหารือกับการจัดกิจกรรมในส่วนของ “กาดหมั่ว คัวแล” เพื่อเป็นอีกจุดหนึ่งในการบริการนักท่องเที่ยว

15 ธันวาคม 2558

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1