ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

13 ธันวาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมสอนทำผางประทีปจากกระป๋องเหลือใช้ โดยนำเอาเศษวัสดุสิ่งเหลือใช้ เช่น กระป๋องโค๊ก กระป๋องเบียร์ และกระป๋องอื่น ๆพากันมาประดิษฐ์ทำเป็นผางประทีป เพื่อใช้เป็นพุทธบูชาในแม่น้ำคงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็งล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างและหารายได้เสริม อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วย

08 พฤศจิกายน 2562

ท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้

13 กันยายน 2562

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฏหมายใหม่ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่

13 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมการเจาะตรวจสารเคมีในเลือดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มีความปลอดภัย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ และเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเฝ้าระวังและรักษาให้มีระดับสารพิษในกระแสเลือดลดลงต่อไป

12 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

12 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยคณะขอเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นต้นแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร

06 กันยายน 2562

โครงการเด็กดีเข้าวัด ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

05 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีทั้ง ประชาชนหรือแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่ นักเรียน และคุณครูในเขตเทศบาล ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.ในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

27 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน เพื่อให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสิ่งสำคัญที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด คือภารกิจสำคัญของเทศบาลฯ

27 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม จึงได้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่อให้ความรู้ แก่ อสม.ในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน เพื่อให้ อสม.สามารถคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ นำไปสู่การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อไป

27 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

27 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ได้รับเกียรติจากท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนหนองออน โรงเรียนป่าจี้วังแดง และโรงเรียนบ้านปงอินทขิล รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้รับเกียรติวิทยากรการอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ให้การบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ

21 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

16 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

14 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1