ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 20 คน เพื่อรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นต้นแบบและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยนางปทิตตา ไมรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมด้วยคณะครูศูนย์เด็กปฐมวัย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


 24 กรกฎาคม 2557

พิธีเปิดประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองรวมใจ


 24 กรกฎาคม 2557

เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ได้เปิดการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 (MUANGKAEN FUTSAL LEAGUE 2014) โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดการแข่งขัน ณ ท่าข้าวสามฝั่งแกน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ทีม ประกอบด้วย รุ่มประชาชนและรุ่นเยาวชน ซึ่งนักกีฬาทะเบียนบ้านจะต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา การแข่งขันมีเงินรางวัล ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 มีเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันเริ่มวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ไปจนถึง วันที่ 27 กันยายน 2557 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประสานความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชนและเยาวชน ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาไม่มั่วสุมกับอบายมุข มีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน เป็นต้น
 22 กรกฎาคม 2557

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่ม อสม.ทุกชุมชน ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2557 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งสำรวจ/กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 27 ชุมชน /โรงเรียน/วัด มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อต่างๆ ในชุมชน เช่น เสียงตามสาย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และปิดโปสเตอร์ตามแหล่งชุมชน เป็นต้น วัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายก่อนการเกิดโรค ชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก


 21 กรกฎาคม 2557

พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ท่านบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมครอบครัว นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ร่วมพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2557 ให้แก่วัดในพื้นที่อำเภอแม่แตง เนื่องใน "วันเข้าพรรษา"


 18 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนเนื่องใน"วันเข้าพรรษา"

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ บรรยากาศการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  นับเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" จึงนำคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเข้าวัด ฟังธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมอันดีงามของชาวพุทธ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของชาติสืบไป 


 10 กรกฎาคม 2557

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 จังหวัดเชียงราย และทางโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" ได้เข้าร่วมแข่งขันในหลายๆรายการ เช่น การประกวดรำวงมาตรฐาน โครงการวิชาการต่างๆ คัดลายมือ วาดภาพระบายสี เกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย ประกวดเดินตัวหนอน การต่อโลโก้ ฯลฯ 


 10 กรกฎาคม 2557

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งภายในการจัดสัมมนามีพิธีมอบผ้ากันเปื้อนพระราชทานแก่กลุ่มแม่บ้าน และเปิดโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง 25 อำเภอให้เป็นที่รู้จัก โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  


 08 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การเมืองการปกครองของไทยตามวัฒนธรรม ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นพระนิสิต จึงเป็นการศึกษาระบบการทำงานของเทศบาลไปด้วย โดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายสงวน แก้วตาติ๊บและนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการต้อนรับ และคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายจากนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 01 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้เข้ารับศึกษาดูงานจำนวน 150 คน โดยนายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้เกียรติในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
 03 กรกฎาคม 2557

[1][2][3][4][5][6][7][8]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th