ประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่25 ธ.ค. 56-3 ม.ค. 57 ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากิจกรรม "วันบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดพิธิมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 ได้รับเกียรติจากนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นประธานเปิดพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิต
 31 มีนาคม 2557

ขบวนแห่ศาลหลักเมือง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายสงวน แก้วตาติ๊บและนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและชาวเมืองแกน ร่วมใจเดินขบวนแห่ศาลหลักเมืองไปรอบพื้นที่เมืองแกน โดยจัดตั้งไว้ตามวัดของหมู่บ้านไปแต่ละวัน เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา และจะได้อัญเชิญเสาหลักเมืองไว้ ณ บริเวณที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2557
 08 เมษายน 2557

น้อมรำลึก
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ "พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116" ขึ้นเป็นแห่งแรก และได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้น และทางเทศบาลได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"ขึ้นด้วย
 18 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โดยศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงานบริการและกิจกรรมที่จัดภายในศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคเหนือ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้นางราณี เนตรน้อย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้คำบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสายใยรักและนำเยี่ยมชมศูนย์สายใยรักฯ
 06 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลโป้ง
นางสาวปนัดดา บัวศิริ รักษาการณ์หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 350 คน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 01 มีนาคม 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
นายชาตรี กันทวี รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม และเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 28 กุมภาพันธ์ 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลรัตนบุรี
นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาล และ นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลรัตนบุรี จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 25 กุมภาพันธ์ 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
นายชาตรี กันทวี รองปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างเครือข่ายและน่าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกลไกลในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีผู้ศึกษาดูงานจำนวน 100 คน
 24 กุมภาพันธ์ 2557

ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
นายชาตรี กันทวี รองปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา นำโดยคณะกลุ่มผู้นำ อสม.และผู้นำกลุ่มสตรี ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 96 คน
 20 กุมภาพันธ์ 2557

การจัดทำแผนชุมชน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนชุมชน ณ ห้องประชุมพันนาฝั่งแกน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 03 มีนาคม 2557

[1][2][3][4][5]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th