ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

     เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นำขบวนบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ และปลูกต้นไม้ รวมไปถึงการประดับธงอักษรพระนามาภิไธย “มวก” บริเวณรั้วของอาคารสำนักงาน  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา ณ วัดสันป่าตอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในขบวนประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 29 กรกฎาคม 2558

เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด
    เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาดด้วยมือเรา ระหว่างวันที่ 27 – 29  กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสมาชิกชุมชน ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เป็นต้น
 28 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 โดยจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดทั้ง 16 วัดในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงพนักงานเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 25 กรกฎาคม 2558

ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมี ได้มีกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 10 ขึ้น ณ วัดสันป่าตอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีนายจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยให้ผู้สูงอายุในเขตพื่นที่เมืองแกนได้มาพบปะและทำกิจกรรมร่้วมกัน โดยมีวัดเป็นศูนยฺ์รวม และมีการแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ผู้สูงอายุ ได้ฟังเพื่อช่วยฟื้นฟูศักยภาพของผู้สูงอายุอีกด้วย


 21 กรกฎาคม 2558

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตกล้วยระบบเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2558เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตกล้วยระบบเกษตรอินทรีย์  โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นโครงการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในเขตพื้นที่ให้ได้รับความรู้ด้านการผลิตกล้วยตามขั้นตอน ที่มีการวางแผนการผลิตเพื่อการค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างกลุ่ม เพื่อรองรับผู้ผลิตกล้วยในระบบอินทรีย์ต่อไป


 15 กรกฎาคม 2558

กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน

เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ2558 ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ได้มีการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน และยังมีหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเชียงใหม่การกุศล ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพร้อมเพรียงกัน


 15 กรกฎาคม 2558

ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายนขึ้น
ณ วัดหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆร่วมพบปะพูดุยและร่วมฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งในการนี้ทาง นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มาเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมภายในงานประชุมผู้สูงอายุครั้งที่ 9 ประกอบด้วย
 - การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านหนองบัว
 - การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจากบุคคลากรจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 - โรงทานอาหาร
 - การแสดงพระธรรมเทศนา
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส และความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

 23 มิถุนายน 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 8
กิจกรรม "ประชุมผู้สูงอายุสัญจร" ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ได้จัดขึ้น ณ วัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันระหว่างผู้สูงอายุุจากชุมชนต่างๆ ปรึกษาการแก้ไขปัญหาและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สูงวัยให้เกิดความสุข ทั้งนี้ยังมีการเทศนาธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกิดความสงบร่มเย็น 
ภายในงานได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
 * กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ
 * กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน
 * เทศนาธรรม 
 * กิจกรรมการให้ความรู้จากประธานผู้สูงอายุ
 * การให้บริการจากหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา

 23 มิถุนายน 2558

กิจกรรมประเพณีเดือน8เข้า เดือน9ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน
ประเพณีเดือน8เข้า เดือน9ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลขึ้น เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น ใส่ขันดอก พิธีกรรมทางพุทธศาสนา บวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกน การประกวดร้องเพลง ชมการแสดงต่างๆของเยาวชน และกลุ่มแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งประเพณีใส่ขันดอกได้จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน โดยมีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นผู้จัดงานประเพณีนี้ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกษัตริย์พระเจ้าสามฝั่งแกน และวีรชนที่ได้ก่อตั้งเมืองแกนขึ้นมาจวบจนถึงกาลปัจจุบัน 22 มิถุนายน 2558

การแข่งขันบั้งไฟหมื่นและประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีฝายและกิจกรรมการแข่งขันบั้งไฟหมื่่นขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ผีฝาย ที่คอยคุ้มครองแหล่งน้ำและดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่การเกษตร โดยมี นายณัฐ สัจวิโส ปลัดอำเภอแม่แตงเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ ซึ้งในปีนี้นอกจากการแข่งขันบั้งไฟพันและบั้งไฟหมื่นนั้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ยังได้มีหรสพรำวงย้อนยุคเพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับพี่น้องชาวเมืองแกนอีกด้วย
 18 มิถุนายน 2558

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th