ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนจักรยาน ชุมชนบ้านหนองออน เพื่อสุขภาวะ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงกับมิติของการสร้างสุขภาวะ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมชน การลดมลภาวะ การลดค่าใช้จ่าในการเดินทาง
15 กันยายน 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดโครงการชีวิตปลอดภัยลดการใช้ภาชนะโฟม และสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาชนะอื่นทดแทนการใช้โฟม จึงได้กำหนดหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อเพิ่มพูลองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป
15 กันยายน 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้กอง ทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีโรงพยาบาลแม่แตง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนวัดหนองออน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เข้าร่วมตามโครงการดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
01 กันยายน 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรโดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าร่วมการอบรม ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอื่นที่ประสบความสำเร็จนำมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

30 สิงหาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุและการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ จากสถานที่และการทำงานที่แท้จริงเพื่อนำมาปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมถึง 80 คน ทั้งประธานละตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ล่ะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

30 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจาการจมน้ำที่ถูกต้อง ณ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรเมืองแกน และบ้านพระยาล้านนาริน้ำรีสอร์ท

30 สิงหาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรเมืองแกน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีกิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับเขต,มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับชุมชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่อายุยืนยาว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ เทิดทูนพระคุณของแม่ที่ทุ่มเท อบรม ดูแล ส่งเสริมลูกและมีบทบาทต่อครอบครัวและสังคม

13 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธี การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อเป็นการถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และมอบค่าสนับสนุนการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูง

11 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 3 เขต ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 
04 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์   ชัยอินตา ประธานในพิธีเปิดโครงการทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 357 คน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อาทิ กองบิน 41 กองทัพอากาศ , ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม , ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญากับการอนุรักษ์น้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีนายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญากับการอนุรักษ์น้ำ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง รู้จักทดแทนบุญคุณแม่น้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยง   ผีฝาย โดยให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประกวดเรียงความ , วาดภาพระบายสี , กิจกรรมตอบคำถาม และร่วมสนุกกับฐานการเรียนรู้ในฐานต่างๆ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

26 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอแม่แตง ในนามนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง และนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาดอำเภอแม่แตง เพื่อให้มีอาสาสมัครกาชาด กระจายทั่วทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริจาคเลือด และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
21 กรกฎาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

21 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมสืบสานจารีตประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยร่วมกันถวายเทียนพรรษา ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลงานบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
21 กรกฎาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2559 ณ คลองส่งน้ำสาย 1 (คันคลองชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีเลี้ยงผีฝายเป็นประเพณีที่เกษตรกร  ในตำบลอินทขิล ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ที่เกษตรกรได้อาศัยน้ำใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค

01 กรกฎาคม 2559

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1