ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานสืบฮีต สานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงหรานต์ตามแบบล้านนาไทย โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ผู้นำชุมชน สภาวัฒนธรรม ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เครื่องสักการะล้านนา(หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง) การตัดตุง ขนมพื้นบ้าน การรดน้ำดำหัวตามฮีตฮอยคนล้านนา และกิจกรรมการประกวดครอบครัวสุขสันต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา สืบสานคุณค่าปี๋ใหม่เมือง
19 เมษายน 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปี 2560 เพื่อร่วมแสดงผลงานตลอดปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี การเคลื่อนไหว และกล้าแสดงออกของนักเรียน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร
05 เมษายน 2561

วันที่ 4-6 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามอบเบี้ยผู้สูงอายุ โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมืองแกน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน ตลอดถึงแจ้งนโยบายการทำงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
04 เมษายน 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มอบป้ายส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยของคนใช้จักรยาน ตามโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างสุขภาวะในชุมชนโดยการสร้างชุมชนเมืองจักรยาน ให้คนในชุมชนเมืองแกนเกิการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะ ผ่านการสร้างชุมชนจักรยาน
04 เมษายน 2561

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อการประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปี โดยมีคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
30 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสายใยรัก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา การจัดกิจกรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มุ่งสู่การศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 การมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ การจัดบูธนิทรรศการ กลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวที เพื่อส่งเสริมการแสดงออกให้กับเด็กนักเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
29 มีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย (นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3) โดยมีนายประพันธ์ ชันอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน


28 มีนาคม 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมือแงแกนพัฒนา กับกิจกรรมประจำวัน การเคารพธงชาติ สวดมนต์ ธรรมะสวัสดี จากนั้นนายประพันธ์ ชัยออินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมดีๆ ประจำวัปดาห์นี้ กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และสร้างมูลค่า โดยการเข้าศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิต การทำน้ำหมักจุลินทรีย์แสงอาทิตย์ การเพาะเห็ด และการปลูกผักปลอดสาร ณ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพ บ้านนางทร รังษี และนางจันทร์แสง พิทักษ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ
23 มีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมประกอบพิธีรับฟังสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561โดยจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่กิจการและผลงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติของอปพร.ที่ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม โดยมีนายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
22 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดการอบรมการดำเนินพิธีกรรมการฌาปนกิจศพในชุมชน ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
21 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติ(สิงคโปร์) ร่วมทำแปลงเกษตร และโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

20 มีนาคม 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

16 มีนาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน วันที่ 16 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมการแสดงจาก กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนหนองออน ชุมชนท่าต้นปุยท่าต้นปุย กับการแสดงรำวงย้อนยุค และการบรรยายหัวข้อ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

16 มีนาคม 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมกาดหมั้วพอเพียงหล่อเลี้ยงวิถีล้านนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ร่วมโครงการ ทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่