ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยังได้นำเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของเทศบาลฯ มาร่วมรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ในเขตพื้นที่ทุกชุมชนทั้ง 3 เขต ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 


 02 กันยายน 2558

พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยความดันเบาหวาน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงและเบาหวานขึ้น ในวันที่ 28  สิงหาคม 2558  มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มาเป็นประธาน  ในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง วิธีการใช้ยาและข้อปฏิบัติการใช้ยา การดูแลเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลแม่แตง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแกน และทีมนวดแผนไทยเมืองแกน
 28 สิงหาคม 2558

คลินิกฟุตบอลเมืองแกน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางกีฬาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 “คลินิกฟุตบอล รุ่น 3” โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ และโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 50 คน และได้รับความอนุเคราะห์ Staff coach จากสโมสรเชียงใหม่เอฟซี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี มีสุขภาพที่เข็งแรง ถือเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขัน ได้ประสบการณ์ตรงจากการฝึกฝนทางด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ต่อไป


 24 สิงหาคม 2558

มหกรรมสุขภาพ “ฅนแม่แต๋ง” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ (โรงพยาบาลแม่แตง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่แตง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่แตง ผู้นำชุมชนในอำเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอแม่แตง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) ร่วมจัดมหกรรมสุขภาพ “ฅนแม่แต๋ง สุขก๋าย ม่วนใจ บ่มี๋โรคภัยอยู่ได้เมิน เมิน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมมหกรรมสุขภาพฯ และประธานในพิธีเปิดงานโดย นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอแม่แตง มีกิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข จำนวน 14 ราย , การทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอำเภอแม่แตง , กิจกรรมการแสดงและนำเสนอนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ , การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น


 21 สิงหาคม 2558

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลก เปิดแหล่งเรียนรู้ สร้างความสามัคคี เกิดความรักและความเข้าใจเพื่อน มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 


 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรมประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 11 ณ วัดหางดง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคมขึ้น

ณ วัดหางดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ร่วมพบปะพูดุยและร่วมฟังปาฐกถาธรรม โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประชุมผู้สูงอายุครั้งที่ 11 ประกอบด้วย

 - การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านหางดง

 - การให้ความรู้ และการให้บริการประชาชน จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 - การแสดงปาฐกถาธรรม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส และความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้อย่างแท้จริง

 


 17 สิงหาคม 2558

Bike For Mom At เมืองแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับประชาชนชาวเมืองแกน จัดกิจกรรม Bike For Mom At เมืองแกน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตามเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองแกน สัมผัสกับธรรมชาติที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  โดยการปั่นจักยานในครั้งนี้ได้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
 17 สิงหาคม 2558

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรชาวเมืองแกน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อบุพการี และประกาศเกียรติคุณความดีความเสียสละของแม่ จึงได้จัดให้มีการมอบโล่แม่ดีเด่นระดับเขต จำนวน 3 เขต การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นระดับชุมชน จำนวน 24 ชุมชน การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว ทั้ง 3 เขต และการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีปังกรการุณยมิตร ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดภาพระบายสี “อุ่นใดไหนเล่า เท่าอุ่นรักจากแม่”


 13 สิงหาคม 2558

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2558 นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะและฟังบรรยายสรุปการปฎิบัติงานหน่วยงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 และร่วมปลูกต้นไม้กับคณะ ณ ตำบลบ้านเป้า (ร่วมกับเสนาธิการ/กรรมการทหารช่าง/และคณะ) 


 11 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 29 กรกฎาคม 2558

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th