ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญากับการอนุรักษ์น้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีนายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญากับการอนุรักษ์น้ำ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง รู้จักทดแทนบุญคุณแม่น้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยง   ผีฝาย โดยให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประกวดเรียงความ , วาดภาพระบายสี , กิจกรรมตอบคำถาม และร่วมสนุกกับฐานการเรียนรู้ในฐานต่างๆ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

26 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอแม่แตง ในนามนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง และนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาดอำเภอแม่แตง เพื่อให้มีอาสาสมัครกาชาด กระจายทั่วทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริจาคเลือด และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
21 กรกฎาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

21 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมสืบสานจารีตประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยร่วมกันถวายเทียนพรรษา ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลงานบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
21 กรกฎาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2559 ณ คลองส่งน้ำสาย 1 (คันคลองชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีเลี้ยงผีฝายเป็นประเพณีที่เกษตรกร  ในตำบลอินทขิล ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ที่เกษตรกรได้อาศัยน้ำใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค

01 กรกฎาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการปล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดภายในพื้นที่
29 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย ท่านจรัส ไชยยานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก

09 มิถุนายน 2559

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559  เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ ด้วยจิตคารวะ ครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ วิชาความรู้ นำนักเรียนสู่โลกกว้างอย่างมั่นคงและก้าวหน้า  เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ที่เป็นผู้เสียสละตน สร้างเด็กน้อยให้เติบใหญ่ เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีของสังคม และประเทศชาติ
09 มิถุนายน 2559

ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน     และบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกนขึ้น เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น ใส่ขันดอก บูชาเสาหลักเมือง อินทขิลเมืองแกน พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ไหว้สาบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน   สรงน้ำปิดทองพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน(พระเจ้าฝนแสนห่า) ใส่บาตรพระประจำวันเกิด ใส่บาตรบูชาคุณ ๑๐๘ บาตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนและผู้สูงอายุ ชมการแสดงต่างๆ ของเยาวชน และกลุ่มแม่บ้านของแต่ละชุมชน มหรสพสมโภช ฯลฯ ซึ่งประเพณีใส่ขันดอกได้จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน นำโดยท่านนายกจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเมืองแกนร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้ขึ้น


08 มิถุนายน 2559

เริ่มแล้วงานบุญชองชาวเมืองแกน "บุญป๋าเวณี เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใสขันดอกปู่ชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน พร้อมสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกนอันเป็นที่เคารพและศูนย์รวมจิตใจอขงคนเมืองแกน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 มิถุนายน 2559 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมือง กราบสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ ใส่บาตร 108 ใส่บาตรพระประจำวันเกิด และชมการแสดงจากชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองแกน รวมทั้งการประกวดร้องเพลงทั้งประชาชนและผู้สูงอายุ พบกับมหรสพสมโภสต่าง ๆ มากมาย
03 มิถุนายน 2559

     ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่  ได้คัดเลือกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่ประชาชนเพื่อจัดทำเครือข่ายภาคพลเมืองต่อไป โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในการเปิดการประชุม  มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 80 คน  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

24 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่านจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และวัดบ้านเด่นสะหรี่ศรีเมืองแกน
19 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภท เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ทำเหรียญโปรยทาน เทศกาลงานบุญต่างๆ สำหรับผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ พมจ. และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย คุณภาสวรรณ สุขสัวสดิ์ เจ้าของเวปเพจ ริบบอนอาร์ท การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์ และสนุกสนานจากการฝึกภาคปฏิบัติการทำเหรียญโปรยทานด้วย

18 พฤษภาคม 2559

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเมืองแกน คัพ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสและพื้นที่ในการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทกีฬาสากล จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, วอลเล่ย์บอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง และตะกร้อ ซึ่งทำการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 และในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาสากลทุกประเภท รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้ง กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน พ่อบ้าน อสม. และผู้สูงอายุ จำนวน 16 หมู่บ้าน รวมทั้งมีการประกวด ขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการแข่งขันกีฬา เมืองแกน คัพ ในครั้งนี้ด้วย

10 พฤษภาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมดำหัว ขอพรพระเถระ เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต 1 เขต 2 ณ วัดบ้างปง วัดวังแดง และเจ้าคณะตำบลช่อแล ณ วัดช่อแลพระงาม เพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 และเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านเจ้าคณะตำบลทั้ง 3  เขตด้วย

19 เมษายน 2559

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1