ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และได้มอบนโยบายให้มีการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานฯ ร่วมกันทุกๆ วันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไป
03 มีนาคม 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย(ระดับชั้นอนุบาล) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
02 มีนาคม 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สะพายกล้องท่องเมืองแกน season 3”ภายใต้หัวข้อ ฤดูหนาวของฉันกับวันดี ๆ  ที่เมืองแกน เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นที่มาของการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ถึง 128 ภาพ กิจกรรมเริ่มจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา และได้มีการมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดในวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยท่านจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                     นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        นายก่อเกียรติ จำปา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        นายชัชวาล สามวัง
รางวัลชมเชย                      นายพงษ์พันธ์ จันทะหัง
รางวัลชมเชย                      นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร
รางวัลชมเชย                      นายสุทัศน์ ฟองมูล
รางวัลชมเชย                      นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
รางวัลชมเชย                      นายกมล บุญศรี


26 มกราคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับชุมชน จำนวน 27 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ตลาด จำนวน 10 แห่ง รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน/ประชาสังคม เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce)ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) ตามหลักการ “3 Rs-ประชารัฐ” เพื่อเป็นจังหวัดเชียงใหม่สะอาด
26 มกราคม 2560

ท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2559 ระดับราชมงคลสรรเสริญ(เข็มเงิน) ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 มกราคม 2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องเมืองแกน" season 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากช่างภาพจำนวนมาก ในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำการตัดสินการประกวด และมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินการประกวด และขอประกาศผลการตัดสินดังนี้


16 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส  ไชยยา ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นให้เด็กได้แสดงออกทางศักยภาพตามถนัดเพื่อพัฒนาตนเอง โดยมี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสงวน แก้วตาติ๊บ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
13 มกราคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 7" ได้รับเกียรติจากท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการจัดงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 การจัดงานในครั้งนี้นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2559- 3มกราคม 2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้  ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ , สวนดอกไม้เมืองหนาว , ต๋ำน้ำพริกหนุ่มครกหลวง , ไส้อั่วสมุนไพรยาวที่สุดในโลก , สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง,กิจกรรมนั่งรถราง ขี่งัวล้อผ่อเมืองแกน , กาดหมั้ว ครัวแลง , การแข่งขันทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแกนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรมแหล่งใหม่ และเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวนี้
04 มกราคม 2560

บรรยากาศการเตรียมงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 7 ซึ่งนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ใส่ใจในรายละเอียดของการจัดงาน ได้ดำเนินการควบคุม ดูแล ทุกขั้นตอนของการเจรียมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้ พิเศษมากยิ่งกว่าเดิม กับทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกคอสมอส กว่า 3 ล้านต้น รวมถึงได้มีจุดกางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วย
15 ธันวาคม 2559

บรรยากาศการเตรียมงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 7 ซึ่งนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ใส่ใจในรายละเอียดของการจัดงาน ได้ดำเนินการควบคุม ดูแล ทุกขั้นตอนของการเจรียมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้ พิเศษมากยิ่งกว่าเดิม กับทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกคอสมอส กว่า 3 ล้านต้น รวมถึงได้มีจุดกางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วย
29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธียกสุวรรณฉัตร   9 ชั้น สู่ยอดมณฑปจตุรมุขเทวสถาน ศาลหลักเมืองเสาหลักเมือง (อินทขิล) เมืองแกน บริเวณข่วงเมืองแกน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีพระสมศักดิ์ธรรมโชโต  เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ ต.ช่อแล พร้อมพระสงฆ์ทำพิธี รวม 45 รูป มีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พล.ต.ต.กริช กิติลือ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางจันทนา กิติลือ ภริยา นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
โดยก่อนหน้านี้ มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ถวายขนมมงคล 4 อย่าง 4 ทิศ (4 สำรับ) สังเวยเทวดา ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน ถวายเครื่องสังเวย ขอขมา ขอพรตามประเพณีปฏิบัติ พร้อมถวายชุดสังเวยกุมภัณฑ์ 2 ตน ก่อนนายเจริญฤทธิ์ทำพิธีแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นไหว้พระ รับศีล และจุดเทียนมหามงคลโพชฌังค์ 7 เล่ม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำพิธีสืบชะตา พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา พร้อมลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานดังกล่าว
จากนั้นนายเจริญฤทธิ์  ได้มอบรางวัลประกวดคำขวัญเมืองแกน ปี 2559 โดยมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวด ที่เขียนคำขวัญว่า ”เมืองพระเจ้าสามฝั่งแกน แดนโบราณถิ่นเก่า เสาอินทขิลหลักเมือง ลือเลื่องเกษตรกรรม งามล้ำโต้งปันแอกปันเผือ”เป็นอันเสร็จพิธีดังกล่าว


24 พฤศจิกายน 2559

พสกนิกรชาวแม่แตงกว่า 3,000 คนพร้อมใจกันแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จุดเทียนถวายอาลัยและแปรอักษรบน สันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง  นายจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรชาวอำเภอแม่แตง ทุกหมู่เหล่า กว่า 3 พันคน จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 และเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529

โดยได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ร่วมกันสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นได้จุดเทียนถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันแปลอักษร “ชาวเมืองแกนรักพ่อหลวงรักเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นค้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้เกิดโครงการเขื่อนดินขนาดใหญ่และพระราชทานนามว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งด้านการชลประทาน ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านการประมงด้านการท่องเที่ยว และได้ใช้น้ำด้านการเกษตร ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริต่างๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและจะดำเนินรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป
15 พฤศจิกายน 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมร้องเพลงลมหนาว ความฝันอันสูงสุด  และสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวที่พระองค์เสด็จทรงงานมากที่สุดในประเทศไทย  มีโครงการกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมากถึง 4,447 โครงการ ทั้งนี้จังหวัดได้รวบรวมมาจัดแสดงนิทรรศการ แบบจำลองโมเดล ทั้งหมด8 ด้าน เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าชมในโอกาสพิเศษเพียง  100วัน ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
26 ตุลาคม 2559

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1