ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
นิเทศครู โรงเรียนสายสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25588 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ทำการประเมินครูในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา โดยเชิญ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในการประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาของการศึกษาที่ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีฯให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการประเมินครูครั้งนี้ได้ทำการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 09 ตุลาคม 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบอุปกรณ์กีฬา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  นำโดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางกีฬาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 “คลินิกฟุตบอล รุ่น 3”  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ และโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการฝึกอบรม และได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนทั้ง 27 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ประชาชนในท้องถิ่นหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี มีสุขภาพที่เข็งแรง
 27 กันยายน 2558

โครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พ่อค้า/แม่ค้า จากสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมรับการอบรม เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคต้องพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมบริโภคเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ซื้อหามาบริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น


 25 กันยายน 2558

กิจกรรมประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 12 ณ วัดบ้านเด่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน ขึ้น

ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีผู้สูงอายุจากชุมชนต่าง ๆ ร่วมพบปะพูดคุยและร่วมฟังปาฐกถาธรรม โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประชุมผู้สูงอายุครั้งที่ 12 ประกอบด้วย

-การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านเด่น

-การให้ความรู้ และการให้บริการประชาชน จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

-การแสดงปาฐกถาธรรม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส และความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้อย่างแท้จริง 


 21 กันยายน 2558

มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมมอบปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนยากจน ของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 47 คน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แก่สถานศึกษา เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูง


 17 กันยายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2558 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล , ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 17 กันยายน 2558

มอบกรวยจราจร
นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  มอบกรวยยางจราจร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การจราจรให้กับงานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่แตง เพื่อสนับสนุนให้กับงานจราจร ใช้ในการปฏิบัติงานถวายอารักขาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและควบคุมจัดระบบจราจรในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
 17 กันยายน 2558

การอบรมการฌาปณกิจ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบพิธีกรรม การฌาปณกิจศพที่ถูกต้อง ตามแบบแผนและวิถีชีวิตของชุมชน โดยมี พระสงฆ์, มัคนายก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดำเนินงานด้านฌาปนกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานฌาปนกิจศพได้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี

 


 17 กันยายน 2558

อบรมฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบานสานสายใยรัก มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจากการจมน้ำที่ถูกต้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน


 13 กันยายน 2558

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ เกิดทักษะชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 10 กันยายน 2558

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th