ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และวันนี้น้องๆ นักเรียนยังมีกิจกรรมกาดหมั้วพอเพียงหล่อเลี้ยงวิถีล้านนา
18 มิถุนายน 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้นำผู้สูงอายุจัดกิจกรรม เคารพธงชาติ ธรรมะสวัสดี การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำวัน และร่วมเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชน โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มาร่วมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ด้านงบประมาณ และกิจกรรมการมี่ส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มาเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไ
15 มิถุนายน 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
14 มิถุนายน 2561

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2561 ณ คลองสาย 1 (คันคลองชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีเลี้ยงผีฝายเป็นประเพณีที่เกษตรกรในตำบลอินทขิล ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านนาน เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยน้ำใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค
07 มิถุนายน 2561


06 มิถุนายน 2561


01 มิถุนายน 2561

นางสุดารัตน์  อินทราศี  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
31 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชานั้น เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการ เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

28 พฤษภาคม 2561

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจกจ่ายกระเบื้องมุงหลังคาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา มอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จำนวน 14 ราย จาก 4 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนม่วงคำ 2.ชุมชนท่าต้นปุย 3.ชุมชนหนองออน และ 4.ชุมชนช่อแล
28 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการต่อประธานในพิธี จากนั้นท่านประธานในพิธีได้มอบพันธุ์ปลา และมอบใบประกาศนียบัตรแสดงการขอบคุณแก่ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ ภายในงานมีการให้บริการคลินิคเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรในพื้นที่อำเถอแม่แตง นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้เริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ากราบสรีระสังขารพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561  
24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยนายศรชัย ชมถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐวุฒิ วิทิปริวรรค นักวิชาการสิงแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแกนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนปางมะเยา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์กเรียนรู้การเกษตรเมืองแกน
21 พฤษภาคม 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายประจำวัน ธรรมะสวัสดี และการเรียนรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ วิทยากรโดยนายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ เริ่มต้นจากครอบครัว ไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนปลอดถังขยะ ร่วมด้วยช่วยกันให้เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด ด้วยมือเรา
18 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พิธีอัญเชิญพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน (พระพุทธรูปประจำเมือง) ขึ้นบุษบกแห่รอบเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และตั้งประดิษฐานในมณฑลพิธีเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ ในงานป๋าเวณีทำบุญ "เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก" ใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมือง (อินทขิล) เมืองแกน และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน และสรงน้ำ ปิดคำพระเจ้าประจำเมืองแกน (พระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน) ณ ข่วงเมืองแกน (ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน) 
11 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ภาพความทรงจำในอดีต" ให้ผู้สูงอายุได้วาดภาพระบายสีรำลึกถึงความทรงจำในอดีตที่ภาคภูมิใจ และกิจกรรมประจำวัน การออกกำลังกายด้วยเพลง " ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก " พร้อมทั้งกิจกรรมเข้าจังหวะ สร้างพลังใจ ร่วมร้องเพลง ร่วมรำวง สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
04 พฤษภาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1