ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดตั้ง
        เทศบาลเมืองเมืองแกนพั ฒนา ได้รั บการเปลี่ยนแปลงฐานะเ ทศบาลตํ าบลเมืองแกนพัฒนาเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพั ฒนา เมื่อวั นที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบลเมืองแกนพัฒนาตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง ห่างจากอําเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ตามถนนชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีเขตการปกครองครอบคลุม ๒ ตําบล คือ ตําบลช่อแล ๖ หมู่บ้านและตําบลอินทขิล ๑๐ หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑– หมู่ที่ ๑๑ (ยกเว้นหมู่ที่ ๙) จํานวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๔ ตารางกิโลเมตร (๑๕,๐๐๐ ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลอินทขิล อํ าเภอแม่แตง
ทิศใต้          ติดต่อกับ   ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระและองค์การบริหารส่วนตําลลบ้านเป้า
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ท้องที่เทศบาลตําบลอินทขิล
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศโดยรวม
    สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  ระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  มีลำน้ำธรรมชาติ  ๒  สาย  คือ  ลำน้ำแม่ปิง  และน้ำแม่งัด  มีลำเหมืองสาธารณะที่รับน้ำมาจากฝายลูกล่างของชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี  ๒๔ องศาเซลเซียล

แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

1.1  ประชากร
    จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์  ณ  กุมภาพันธ์  ๒๕58  มีประชากรทั้งหมด  ๑๓,191  คน  แบ่งเป็น  ชาย  6,330  คน  และหญิง  6,861  คน  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  ประมาณ  ๕50  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  ๕,941  ครัวเรือน
(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ตารางแสดงข้อมูลประชากรรายตำบล  แยกตามครัวเรือน

 ตำบล  ข้อมูลตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ  กุมภาพันธ์  2558
 ช่อแล  2,206
 อินทขิล  3,735
 รวม  5,941

ตารางแสดงข้อมูลประชากรแยกตามเพศ

 ตำบล/อำเภอ ชาย หญิง
รวม
 ช่อแล 2,110 2,356
4,466
 อินทขิล  4,220 4,405
8,725
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 6,330 6,861
13,191

ตารางแสดงข้อมูลประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

   ชาย หญิง
รวม
เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน  46 57
103
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร  63 0
63
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
 95 0
95
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕ ปี  5,565  6,001  11,566
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๑๘  ปี
 5,403  5,818  11,221
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๒๐  ปี
 5,228  5,680  10,908

(ข้อมูล  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ  กุมภาพันธ์ 2558)

ตารางแสดงข้อมูลประชากรแยกตามเพศ และ ช่วงชั้นอายุ
   แยกตามช่วงอายุ ( ปี )  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

อายุ
ชาย
หญิง
รวม
 น้อยกว่า 1 ปี
 35  43  78
 1  50  53  103
 2  60  50  110
 3  36  51  87
 4  51  59  110
 5  56  78  134
 6  49  55  104
 7  46  57  103
 8  48  48  96
 9  43  64  107
 10  60  53  113
 11  45  55  100
 12  32  49  81
 13  49  43  92
 14  44  44  88
 15  42  39  81
 16  57  66  123
 17  63  78  141
 18  70  76  146
 19  106  62  168
 20  95  70  165
 21  90  74  164
 22  88  66  154
 23  133  97  230
 24  115  103  218
 25  111  82  193
 26  107  77  184
 27  90  81  171
 28  87  106  139
 29  84  97  181
 30  91  89  180
 31  108  78  186
 32  100  75  175
 33  91  66  157
 34  90  83  173
 35  108  113  221
 36  105  88  193
 37  79  104  183
 38  69  82  151
 39  63  89  152
 40  71  83  154
 41  91  84  175
 42  74  75  149
 43  75  75  150
 44  71  68  139
 45  73  91  164
 46  63  83  146
 47  89  100  189
 48  81  125  206
 49  114  138  252
 50  104  137  241
 51  141  152  293
 52  110  156  266
 53  122  140  262
 54  129  157  286
 55  139  168164  307
 56  144  159  308
 57  141  172  300
 58  140  162  312
 59  130  148  292
 60  113  136  261
 61  105  125  241
 62  108  77  233
 63  76  96  153
 64  76  85  172
 65  79  71  164
 66  70  62  141
 67  52  58  114
 68  48  30  106
 69  30  26  60
 70  41  41  67
 71  25  47  66
 72  33  51  80
 73  35  37  86
 74  34  40  71
 75  31  41  71
 76  38  41  79
 77  33  30  74
 78  28  29  58
 79  25  24  54
 80  18  36  42
 81  26  32  62
 82  20  35  52
 83  33  18  68
 84  21  17  39
 85  13  18  30
 86  15  15  33
 87  7  8  22
 88  6  7  14
 89  3  5  10
 90  3  3  8
 91  2  5  5
 92  1  1  6
 93  1  3  2
 94  0  2  3
 95  0  0  2
 96  0  0  0
 97  1  0  1
 98  0  0  0
 99  0  1  0
 100  0  0  1
 มากกว่า 100
 0  0  0
 เกิดปีไทย  0  0  0
 รวมทั้งสิ้น 6,298
6,833
13,131

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจแยกตามชุมชน (ณ  พฤษภาคม  2557)

 ชุมชน จำนวนเพศชาย (คน)
จำนวนเพศหญิง (คน)
 จำนวนรวม (คน)
 ไม่กำหนดชุมชน  45  47  92
 ป่าจี้  1  212  242  454
 ป่าจี้  2  228  246  474
 วังแดง  1  195  196  391
 วังแดง  2  171  198  369
 หัวดง  144  157  301
 ม่วงคำ  1  216  234  450
 ม่วงคำ  2  167  186  353
 ท่าต้นปุย  141  187  328
 หางดง  1  132  144  276
 หางดง  2  145  144  289
 บ้านปง  1  416  417  833
 บ้านปง  2  309  382  691
 บ้านปง  3  256  276  532
 บ้านเด่น  1  150  151  301
 บ้านเด่น  2
 196  220  416
 หนองออน  1  154  172  326
 หนองออน  2  143  144  287
 หนองออน  3  173  254  427
 สันป่าตองอินทขิล  245  272  517
 บ้านหนองรวมใจ  380  232  612
 ช่อแล  912  1,109  2,021
 สันป่าสัก  312  327  639
 วังดิน  113  129  242
 ป่าไผ่  146  168  314
 ร่วมใจบ้านใหม่  1  242  227  469
 บ้านใหม่รวมใจพัฒนา  2  168  206  374
 หนองบัว  209  177  386
 รวมทั้งหมด  6,320  6,844  13,164

หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

-    จำนวนประชากรที่พิการ  หรือทุพพลภาพทั้งหมด     428     คน
-    จำนวนประชากรที่พิการ  หรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ      393    คน
-    จำนวนผู้สูงอายุ (ทั้งหมด)     2,743     คน
-    จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ     2,451     คน
-    จำนวนประชากรที่ติดเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั้งหมด 81 คน
-    จำนวนประชากรที่ติดเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ     81     คน

1.2  ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่

-  รายได้เฉลี่ยต่อหัว  ต่อปี  60,000.-   บาท  (ข้อมูล  จปฐ.  ปี  2558)
   
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
-    การประกอบอาชีพ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ  ๑,350  ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  รองลงมาจะประกอบอาชีพ  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  ในบางพื้นที่  เช่น  หมู่  ๑ ,  หมู่  ๒  ตำบลช่อแล  หมู่  ๑  และหมู่  ๑๐  ตำบลอินทขิล  เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของตลาด  และย่านการค้าซึ่งมีปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) หลายแห่งโดยตลอดสองข้างถนน  มีบ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนการประกอบอาชีพอื่น  เช่น  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจ้างในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย 

-    สภาพสังคม
     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีชุมชน  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๗ ชุมชน  จำนวนครัวเรือน  5,941  หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จำนวนทั้งสิ้น  13,191  คน  (ที่มา : สถิติจากงานทะเบียนราษฏร์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ  กุมภาพันธ์  2558)  สภาพศูนย์กลางหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ มีหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง  อาทิ  สถานีอนามัย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบล   ช่อแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว  โบราณสถานที่สำคัญ  เช่น  วัดวาอารามต่าง ๆ  และโบราณสถานแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน  ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย  การส่งเสริมทางด้านการศึกษา  และเป็นสถานที่ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนาธรรมล้านนาในอดีต


2.  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.1  การคมนาคม  การจารจร
2.1.1  ถนน
-  ถนนลูกรัง        ๒๓      สาย      ประมาณการความยาว     ๘         ก.ม.
-  ถนนลาดยาง      ๘      สาย       ประมาณการความยาว     ๒๙     ก.ม.
-  ถนนคอนกรีต    ๑๖๗      สาย      ประมาณการความยาว     ๖๕      ก.ม.

2.1.2  สะพาน
-  สะพานคอนกรีต      ๒๕       แห่ง

2.1.3  แหล่งน้ำ
-  จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน  จำนวน               ๒          สาย
-  จำนวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง           ๕          แห่ง
-  จำนวนคลองชลประทาน                        ๒          แห่ง
-  จำนวนฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว)           ๓           แห่ง
-  จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ                     ๙          แห่ง
-  จำนวนบ่อน้ำตื้น                                  ๒,๒๕๐   แห่ง
-  จำนวนแหล่งน้ำอื่น ๆ (เขื่อน)                   ๑          แห่ง

2.1.4  การโทรคมนาคม / การสื่อสาร
-  จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์                 ๘๔๔         หลังคาเรือน
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                 ๒๑            แห่ง
-  สถานที่บริการอินเตอร์(เอกชน)           ๑๓            แห่ง
-  สถานีวิทยุ /วิทยุชุมชน                       ๒          แห่ง
-  จำนวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพื้นที่       ๖          แห่ง  ดังนี้
        -  บ้านช่อแล               ตำบลช่อแล
        -  บ้านวังดิน               ตำบลช่อแล
        -  บ้านหนองบัว           ตำบลช่อแล
        -  บ้านท่าต้นปุย       ตำบลอินทขิล
        -  บ้านหางดง          ตำบลอินทขิล
        -  บ้านเด่น              ตำบลอินทขิล
-  เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน   ๑๖    แห่ง  (ครบทุกหมู่บ้าน)

2.1.5  การประปา
-   การประปาส่วนภูมิภาค   จำนวน  ๑  แห่ง 
-  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 924  ครัวเรือน 
-  ประปาหมู่บ้าน      จำนวน  ๖  แห่ง 

2.1.6  ไฟฟ้า
ชุมชนในเขตเทศบาล  ๒๗  ชุมชน
-    มีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      จำนวน  ๔,๐๕๐  หลังคาเรือน 
-    ถนนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะ    จำนวน  ๑๒  สาย
-    ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ                        จำนวน  ๒  สาย

2.1.7  ลักษณะการใช้ที่ดิน
    เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  คือ 
-    ที่พักอาศัย                        จำนวน        ๓,๓๗๗        ไร่  
-    พื้นที่พาณิชยกรรม               จำนวน        ๑๖๐             ไร่ 
-    พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       จำนวน        ๔๐               ไร่ 
-    สวนสาธารณะ/ นันทนาการ    จำนวน        ๓๓               ไร่ 
-    พื้นที่ตั้งสถานศึกษา             จำนวน        ๒๕               ไร่  
-    ที่เหลือเป็นพื้นที่ว่าง             จำนวน        ๑๓๘            ไร่
-    พื้นที่เกษตรกรรม                 จำนน        ๕,๔๔๘.๒๐      ไร่ 
(ที่มา :  กองช่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

3.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1  การพาณิชยกรรมและบริการ
          สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  ประกอบด้วย 
-    สถานีบริการน้ำมัน                   จำนวน        1       แห่ง 
-    สถานีบริการน้ำมัน(ปั้มหลอด)      จำนวน      35      แห่ง 
-    ตลาดสด                               จำนวน      8      แห่ง 
-    สถานที่จำหน่ายอาหารตามพรบ.สาธารณสุข     จำนวน     58      แห่ง 
-    ธนาคาร                                จำนวน        1      แห่ง 
-    ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน      350  แห่ง
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

3.2  สถานประกอบการเทศพาณิชย์และสถานประกอบการด้านบริการ
      ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามี
-    โรงฆ่าสัตว์              จำนวน      -      แห่ง 
-    ตลาดสด                  จำนวน        8      แห่ง
-    สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข      58      แห่ง
-    ร้านอาหาร              จำนวน        35      แห่ง
-    สถานที่ผลิตอาหาร          จำนวน        7      แห่ง
-    สถานที่สะสมอาหาร          จำนวน        16    แห่ง
-    แผงจำหน่ายอาหาร          จำนวน        ๗๐      แห่ง 
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

3.3  การท่องเที่ยว

ลำดับที่
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
 สถานที่ตั้ง  จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี
 1  พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน  ตำบลอินทขิล  50,000  คน
 2  พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน  ตำบลอินทขิล  20,000  คน
 3 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ตำบลอินทขิล  90,000  คน
 4  วัดหางดง  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 5  สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์  ตำบลอินทขิล  5,000  คน
 6  วัดอรัญวิเวก  ตำบลอินทขิล  50,000  คน
 7  วัดบ้านปง  ตำบลอินทขิล  50,000  คน
 8  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน  ตำบลอินทขิล  80,000  คน
 9  วัดอินทขิล  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 10  วัดป่าจี้  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 11  วัดวังแดง  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 12  วัดม่วงคำ  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 13  วัดหนองออน  ตำบลอินทขิล  10,000  คน
 14  วัดช่อแลพระงาม  ตำบลช่อแล  10,000  คน
 15  วัดป่าจิตตาราม  ตำบลช่อแล  10,000  คน
 16  วัดศรีภูมินทร์  ตำบลช่อแล  10,000  คน
 17  วัดป่าไผ่   
 ตำบลช่อแล  10,000  คน
 18  วัดหนองบัว  ตำบลช่อแล  10,000  คน

(ที่มา : งานประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

3.4  การปศุสัตว์
ตำบลอินทขิล

 หมู่บ้าน   โคเนื้อ  โคนม
 
กระบือ
 
สุกร
 
 ไก่  เป็ด
 
 สุนัข  แมว
 
สัตว์เลี้ยงอื่นๆ
 
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 ป่าจี้  55  7  0  0  10  2 7  2  1,630  77  76  7  198  103  131  49  1  1
 วังแดง  18  3  0  0  1  1  20  1  795  27  0  0  71  31  12  11  0  0
 หัวดง  0  0  0  0  0  0  30  1  288  13  17  2  25  13  37  11  0  0
 ม่วงคำ  0  0  0  0  0  0  2  1  1,568  46  17  2  162  58  26  11  22  3
 ท่าต้นปุย  2  1  0  0  0  0  0  0  412  28  45  3  60  42  15  11  0  0
 หางดง  8  2  0  0  0  0  22  3  1,077  67  230  4  114  63  35  23  0  0
 บ้านปง  44  11  0  0  7  1  40  2  9,899  98  116  6  299  109  121  52  10  2
 บ้านเด่น  36  7  0  0  0  0  39  5  2,031  39  190  2  103  44  29  17  1  1
 หนองออน  10  3  0  0  0  0  0  0  1,278  54  48  2  65  41  27  19  2  1
 สันป่าตอง  37  6  0  0  7  1  2  1  3,070  59  0  0  71  26  32  18  0  0
 รวม  210  40  0  0  25  5  162  16  22,048  508  739  28  1,168 530  465  222  36  8

ตำบลช่อแล

 หมู่บ้าน   โคเนื้อ  โคนม
 
กระบือ
 
สุกร
 
 ไก่  เป็ด
 
 สุนัข  แมว
 
สัตว์เลี้ยงอื่นๆ
 
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
 เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 จำนวน
 (ตัว)
เกษตร
(ครัวเรือน)
 ช่อแล  26  7  0  0  4  1  7  1  2,726  137  95  3  285  181  118  71  55  11
 สันป่าสัก  54  2  0  0  0  0  0  0  913  31  30  1  60  39  25  17  2  1
 วังดิน  2  1  0  0  0  0  0  0  54  7  27  1  58  28  54  16  6  3
 ป่าไผ่  2  1  0  0  0  0  20  1  418  15  74  1  38  26  17  9  7 1
 บ้านใหม่  77  9  0  0  26  1  0  0  1,877  60  28  4  134  80  67  14  0  0
 หนองบัว  3  1  0  0  0  0  0  0  124  10  20  4  87  43  30  21  2  1
 รวม  164  21  0  0  30  2  27  2  6,112  260  274  14  662  397  311  148  72  17

ที่มา :สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง

4.  ข้อมูลด้านสังคม

สภาพสังคม           
        เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีชุมชน  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๗ ชุมชน  จำนวนครัวเรือน 5,941  หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จำนวนทั้งสิ้น  13,191 คน  ศูนย์กลางหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ มีหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ  สถานีอนามัย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบล  ช่อแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว  โบราณสถานที่สำคัญ  เช่น  วัดวาอารามต่าง ๆ  และโบราณสถานแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน  ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย  การส่งเสริมทางด้านการศึกษา  และเป็นสถานที่ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนาธรรมล้านนาในอดีต
(ที่มา :  ฝ่ายทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ  พฤษภาคม  2557 )

4.1  ข้อมูลด้านศาสนสถาน
         -  วัด          16    แห่ง
    -  โบสถ์    1     แห่ง
    -  สุสาน    11    แห่ง
    -  เมรุเผาศพ    12      แห่ง

4.2  ข้อมูลผู้นับถือศาสนา
    -  ศาสนาพุทธ        ร้อยละ      99.9        ของประชากรทั้งหมด
    -  ศาสนาคริสต์        ร้อยละ        0.1        ของประชากรทั้งหมด

4.3  กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
          ๑. สนามฟุตบอล                            จำนวน      ๔       แห่ง
          ๒. สนามบาสเก็ตบอล                      จำนวน      ๔      แห่ง
          ๓. สนามตะกร้อ                             จำนวน      ๕      แห่ง
          ๔. ลานอเนกประสงค์                       จำนวน      ๑๖     แห่ง

4.4  วัฒนธรรม , ประเพณี ท้องถิ่นที่สำคัญ
1.    ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย มีการทำบุญและเยี่ยมเยือนผู้มีพระคุณโดยการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน
2.    ประเพณีสลากภัตร์ (ก๋วยสลาก) ประมารเดือน สิงหาคม , กันยายน กิจกรรมสังเขป เป็นประเพณีทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งทำบุญให้กับตนเองและญาติพี่น้อง ซึ่งถวายสังฆทาน ตามจำนวนที่ต้องการ ให้พระสงฆ์วัดต่าง ๆ มารับไทยทาน โดยการจับฉลาก จึงเรียกว่าสลากภัตร์
3.    ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขป เป็นการเฉลิมฉลองการจัดสร้างถาวรวัตถุของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ , โบสถ์ , วิหาร ฯลฯ โดยมีการทำบุญในตอนเช้าและในเวลากลางคืนจะมีมหรสพ จะมีหมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมทำบุญด้วย
4.    ประเพณีลอยกระทง , ยี่เป็ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป จัดทำลอยกระทงในเวลากลางคืน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ เผาเทียนเล่นไฟ ในวันพระจันทร์เต็มดวง และจัดทำซุ้มประตูป่า ฟังเทศน์มหาชาติ
5.    ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ทำบุญเลี้ยงผีฝายเพื่อขอบคุณแม่น้ำให้ทำผลผลิตทางการเกษตรได้ผล มีการจุดบั้งไฟ และการแข่งขันเรือพาย
6.    เข้าโสภณกรรม ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขป พิธีอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย โดยพระสงฆ์ได้ร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาในบริเวณสุสานประจำหมู่บ้าน

4.5  ข้อมูลทางการศึกษา
           จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ลำดับที่
โรงเรียน
 จำนวนนักเรียน (คน)
 1  โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  380
   รวม  380

 จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ลำดับที่ โรงเรียน
 จำนวนนักเรียน (คน)
 1  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา  213
 2  โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)  94
 3  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  105
 4  โรงเรียนวัดหนองออน   
 68

 รวม  480

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลฯ)

ลำดับที่
โรงเรียน
 จำนวนนักเรียน (คน)
 1 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร 95
   รวม  95

จำนวนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด            9    คน
จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม    9    คน 

ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จำนวน  5  แห่ง
 ลำดับที่ โรงเรียน
 จำนวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ
 1 โรงเรียนอนุบาลอำไพ 22 เอกชน
 2 โรงเรียนอนุบาลรัตนา  25 เอกชน
 3  สถานรับเลี้ยงเด็กรุ่งอรุณ 25 เอกชน
 4  สถานรับเลี้ยงธนากร
85 เอกชน
5
โรงเรียนบ้านปลาดาว 60  มูลนิธิ STAR FISH

รวม
217


(ที่มา :  กองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ วันที่  ณ  พฤษภาคม  2557)

5.  ข้อมูลด้านสาธารณสุข

5.1  สถานบริการสาธารณสุข
        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล          จำนวน         2     แห่ง
         2  คลินิกชุมชนเทศบาล            จำนวน           1    แห่ง
         3.  คลินิกเอกชน                 จำนวน       3    แห่ง
        4.  ร้านขายยา                    จำนวน        2    แห่ง

5.2  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
- พยาบาลวิชาชีพ                   จำนวน        2       คน 
- นักบริหารงานสาธารณสุข         จำนวน        1      คน   
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จำนวน        2     คน                                                                                                             
 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน      368     คน

5.3 โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่น เรียงลำดับจากที่พบมากที่สุด

ลำดับที่
สาเหตุการป่วย
 1  โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
 2  โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 3  โรคระบบย่อยอาหาร
 4  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด / โรคไม่ติดต่อ
 5  โรคระบบผิวหนัง

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ  พฤษภาคม  2557) 

        ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถใช้บริการในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเบื้องต้นได้จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเบื้องต้นไว้ และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อและตำบลอินทขิล กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำบัตรทอง  ๓๐  บาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโรงพยาบาลแม่แตงเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

6.  ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)
               พนักงานจ้างตามภารกิจ                    จำนวน        1    คน
               พนักงานจ้างทั่วไป                    จำนวน        11    คน

6.2  สถิติการเกิดเพลิงไหม้
             จำนวนการเกิดเพลิงไหม้                22    ครั้ง / ปี  ที่ผ่านมา  2554
             ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย (ประมาณ)  50,000.-  บาท / ปี  ที่ผ่านมา 
             การให้ความช่วยเหลือ (ประมาณ)       40,000.-  บาท / ปี  ที่ผ่านมา

6.3   รถดับเพลิง

 คันที่  ขนาดความจุน้ำ (ลบ.ม.)  ซื้อเมื่อปี
 ราคา แหล่งที่มาของงบประมาณ
 1  3,000  28 ก.พ. 2535  1,297,770.-  กรมการปกครอง

6.4   รถยนต์บรรทุกน้ำ

 คันที่  ขนาดความจุน้ำ (ลบ.ม.)  ซื้อเมื่อปี
 ราคา แหล่งที่มาของงบประมาณ
 1  10,000  รับบริจากจากกรมการปกครองอำเภอแม่แตง - กรมการปกครองอำเภอแม่แตง

6.5 รถกระเช้า

 คันที่  ขนาดความจุน้ำ (ลบ.ม.)  ซื้อเมื่อปี
ราคา แหล่งที่มาของงบประมาณ
 1 - 26  กุมภาพันธ์ 2545 1,896,000.- งบประมาณปี  2545

6.6      อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       จำนวน        273     คน
6.7    มีวิทยุสื่อสาร                    จำนวน      45    เครื่อง
    -  ชนิดติดตั้งประจำที่              จำนวน        1     เครื่อง
    -  ชนิดติดตั้งประจำรถยนต์          จำนวน        2      เครื่อง
    -  ชนิด  มือถือ                       จำนวน         27        เครื่อง
(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)


7.  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
    7.1  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำแม่ปิง และลำน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา ได้แก่ ลำน้ำแม่งัด ซึ่งประชาชนได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและมีน้ำไหลผ่านตลอดปี

   7.2  ทรัพยากรป่าไม้
    ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งมีลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดง ลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึ้นกระจัดกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง และในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบางส่วนประมาณ  138 ไร่ ยังมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล

    7.3  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        ปริมาณขยะ    9       ตัน / วัน    ชนิดฝังกลบ
        พื้นที่สำหรับกำจัดขยะ  ระยะทางห่างจากแหล่งชุมชน    3   ก.ม.  ใช้พื้นที่ไปแล้ว    4    ไร่
        พื้นที่ทั้งหมด      6     ไร่  คงเหลือ      2     ไร่

   7.4  รถยนต์เก็บขยะ

 คันที่ ขนาดความจุ (ลบ.ม.)
 ซื้อเมื่อปี  ขยะที่ขนได้ (ลบ.ม./วัน)
 แหล่งที่มาของงบประมาณ
 1  ชนิดเทท้าย   4  ลบ.ม.  -  2  เงินอุดหนุนทั่วไป
 2  ชนิดเทท้าย   4  ลบ.ม.  2547  2  เงินอุดหนุนทั่วไป
 3  ชนิดเทท้าย   4  ลบ.ม.  2548  2  เงินอุดหนุนทั่วไป
 4  ชนิดเทท้าย   8  ลบ.ม.  2553  3  รับโอน

-  พนักงานเก็บ  ขน และกวาดขยะมูลฝอย  ๒3  คน
-  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือน  ๑๕ บาท/เดือน 
-  ร้านค้า ๒๐  บาท/เดือน/ร้าน  ตลาดสด ๘๐ บาท/เดือน/แห่ง  
-  ค่ายนเรศวรมหาราช  6,000  บาท/6 เดือน 
-  อุทยานศรีล้านนา  250  บาท/ปี
-  ร้านสะดวดซื้อ (เซเว่นอิเลฟเว่น)  และอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฎิกูล แห่งละ 200 บาท
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)