ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รายการวันที่
การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งท20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 20 พฤศจิกายน 2558

     1  2  [3]  4  5