ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รายการวันที่
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษ20 พฤศจิกายน 2558
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน20 พฤศจิกายน 2558
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียน20 พฤศจิกายน 2558
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเ20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ20 พฤศจิกายน 2558
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3220 พฤศจิกายน 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร20 พฤศจิกายน 2558
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 20 พฤศจิกายน 2558
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 20 พฤศจิกายน 2558
การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายก20 พฤศจิกายน 2558

     1  2  3  4  [5]